Γραμματεία

Προσωπικό

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Έρευνα

Ανακοινώσεις

Links

Επικοινωνία

Home

Ανακοινώσεις

Οι ανακοινώσεις αφορούν την

α) πρακτική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών στα εργαστήρια καθώς επίσης σχετικά χρονοδιαγραμματα.

β) την έρευνα των φοιτητών των προπτυχιακών φοιτητών κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της Διπλωματικής τους Εργασίας στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας.

γ) την έρευνα των διδακτορικών φοιτητών (Ph.D.) κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της Διδακτορικής τους Διατριβής στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας.

Αίτηση για διπλωματική εργασία ή διδακτορική διατριβή στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας

Eυκαιρίες για Έρευνα αιχμής

Eυκαιρίες και Θεματικές Ενότητες για εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Eυκαιρίες και Θεματικές Ενότητες για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Ph.D.)